ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
Pályázat - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgató/intézményvezető

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot ír ki a

Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgató / intézményvezető
munkakör
betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tart.

A munkavégzés helye:
Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház 3390 Füzesabony, Rákóczi út 50.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház (3390 Füzesabony, Rákóczi út 50.) vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:
A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
- A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
- cselekvőképesség,
- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:
- Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
- Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
- Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolás
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
- a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával)
- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
- a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó - amennyiben a képzést még nem végezte el - nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betöltésének kezdő időpontja:
A munkakör 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 4.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a következő telefonszámon: 36/542-512 Nagy Csaba polgármesternél lehet.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Füzesabony Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtárvezető

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására Füzesabony Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május hónapjában tartandó testületi ülésén, de legkésőbb 2022. május 31. napján kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesabony.hu honlapon szerezhet.

 
 
 

EFOP-3.3.2-16-2016-00290 pályázat
"Könyvtárral a tudásért!"


EFOP-3.7.3-16-2017-00147 pályázat
"Nyiss a könyvtárral a tudásért!"


© 2010 Füzesabony Városi Intézményi Központ